Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
به‌روزرسانی Red Dead Online

به‌روزرسانی Red Dead Online

به‌روزرسانی بعدی Red Dead Online دهم سپتامبر عرضه می‌شود – هر آن‌چه باید بدانید

به‌روزرسانی بعدی Red Dead Online دهم سپتامبر عرضه می‌شود و سه مسیر کاملا جدید به بازی در قدم بعدی تکامل این بخش آن اضافه می‌کند. این به‌روزرسانی Frontier Pursuits نام دارد مجموعه‌ای از نقش‌ها برای…