Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
تاریخ انتشار قسمت چهارم Marvel’s Guardians of the Galaxy

تاریخ انتشار قسمت چهارم Marvel’s Guardians of the Galaxy

تماشا کنید: تاریخ انتشار قسمت چهارم Marvel’s Guardians of the Galaxy مشخص شد

حال که سرنوشت Eternity Forge مشخص شده است، محافظین پیش از گذشته از یک دیگر فاصله گرفته‌اند. اما این تنش روزافزون میان آن‌ها به خاطر مشکل مهم‌تری کنار گذاشته می‌شود. این مشکل این است که آن‌ها بایدهمگی…