Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جشنواره منتقدان بازی‌

جشنواره منتقدان بازی‌

جشنواره منتقدان بازی های ویدیویی (ویگما) برگزار می‌شود

جشنواره منتقدان بازی‌های ویدیویی که به اختصار ویگما (VIGMA) نام‌گذاری شده است، با هم‌فکری و مشارکت رسانه‌های تخصصی بازی و با حمایت و همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار خواهد شد. به گزارش…