Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
خجالت نکش

خجالت نکش

جشنواره فیلم فجر: نقد فیلم خجالت نکش – یک بار هم خجالت می‌کشیدید!

فیلم خجالت نکش یک داستان مضحک دارد، اندکی ادا و اطوار از «احمد مهرانفر» دارد و متنی که به هر قیمتی شده -مخصوصا ابتذال، شوخی‌های سطحی و آبکی و بازی با کلماتی که از یک بچه دبستانی هم برمی‌آید- می‌خواهد…