Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
داوری آثار هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی

داوری آثار هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی

گزارشی از روند داوری آثار هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران – قسمت چهارم

همان‌طور که در قسمت اول این روزنگاشته خواندید، نویسنده هم معتقد است که: «افرادی از این موضوع سوء استفاده می‌کنند اما ایمان دارم که فایده‌اش از ضررش بیشتر خواهد بود.» آرش حکیمی در مقدمه‌ی گزارشش از…