Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رابین رایت

رابین رایت

رد خون بر دست‌های قهرمان | یک سریال؛ «خانه‌ی پوشالی»

«دو نوع درد در دنیا وجود دارد؛ یا یک نوع درد است که انسان را قوی‌تر می‌کند  و یا دردی بی‌فایده است. که فقط باعثِ رنج می شود.» فرانک آندروود در حالی که گلوی یک سگ را در دستانش گرفته است چنین حرف‌های…