Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
راجر ایبرت

راجر ایبرت

سخنی با عاشقان سینما

سینما اساسا مابعد طبیعی است، همه چیز دگرگون می‌شود، جهان به منتهی‌الیه خود رسیده. فضا مملو از عشق است، من می‌نگرم"(1) سینما یک روش زندگی کردن نیست، خود آنهم نیست، فراتر از آن است، فراتر از این زندگی…

بیست تا از بهترین و بدترین فیلم‌های نقد شده توسط راجر ایبرت

از ستایش‌ "اگیره، خشم خدا"، "2001: یک ادیسه‌ی فضایی" و "گاو خشمگین" تا نقد‌های تند به "بچه‌ی جذاب"، تامی بوی" و (چه کسی می‌تواند فراموش کند) "شمال"، این منتقد افسانه‌ای، پافشاریِ بسیاری داشت، چه بر آن…