Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
راهنمای بازی شورش در شهر 4

راهنمای بازی شورش در شهر 4

راهنمای بازی Streets of Rage 4 – چگونه استیج‌های رترو را در بازی پیدا کنیم؟

پس از 25 سال نسخه جدید بازی شورش در شهر منتشر شده است تا بار دیگر خاطرات خوش گذشته را زنده کند. طبیعتا با گذشت 25 سال بازی تفاوت‌های بسیاری به خود دیده اما هنوز هم حس و حال بازی‌های دوره رترو و…