Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
راهنمای بازی Star Wars Jedi Fallen Order

راهنمای بازی Star Wars Jedi Fallen Order

راهنمای بازی Star Wars Jedi Fallen Order – کجا و چگونه لایت سیبر دو تیغه را در اوایل بازی…

بازی‌کنندگان Jedi Fallen Order احتمالا از دیدن «کال» در حالی که لایت سیبر دو تیغه را در دست دارد، غافل‌گیر شده بودند. حتا بسیاری از آن‌ها به خاطر لوث شدن داستان بازی از تبلیغات الکترونیک آرتز عصبانی…