Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
روانه

روانه

یادداشت وارده: چرا «روانه» معادل مناسبی برای استریم STREAM است؟

امروز در حرفه‌ی ما -اگر به زحمت به خود بقبولانیم که حرفه‌ای در کار است و حرفه‌ای‌گری در این وادی در جریان- استفاده از واژگان غیرفارسی را گریزی نیست. اما تجربه به ما ثابت کرده که هر گاه معادل مناسبی…