Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سخت ترین بازی ها

سخت ترین بازی ها

باندای‌نامکو فروش دارک‌سولز ۳ را مطلوب خواند

هرچند باندای‌نامکو آمار فروش دقیقی از بازی‌هایش را اعلام نکرده اما این شرکت گفته دارک‌سولز 3 فروش مطلوبی برای این شرکت داشته و باعث افزایش درآمدهای این شرکت شده است. باندای‌نامکو در بیانیه‌ای گفته:…