Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سریال حماسی

سریال حماسی

ممکن است پیتر جکسون در پروژه‌ی سریال ارباب حلقه‌ها حضور داشته باشد

آمازون قصد دارد تا سریال ارباب حلقه‌ها را بسازد. این یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولیدی در سرتاسر تلویزیون است. بنا بر مفاد قرارداد امضا شده میان آمازون و دارندگان حقوق معنوی ارباب حلقه ها، این سریال…