Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سریال The Mandalorian

سریال The Mandalorian

نگاهی به سریال The Mandalorian فصل اول و دوم – بخاطر چند شمش بسکار بیشتر

از همین ابتدا باید خیال خودم و شما را راحت کنم؛ سریال The Mandalorian (مندلورین) دقیقا همان چیزی است که ما طرفداران جهان استاروارز نیاز داشته و لایق آن بودیم. کاری که «جی‌. جی. آبرامز» با میلیون‌ها…