Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سهراب شهید ثالث

سهراب شهید ثالث

هیچ اتفاقی غیر ساده نیست؛ نقد فیلم «یک اتفاق ساده»

یک اتفاق ساده به معنای واقعی یک اتفاق ساده را روایت می‌کند. روایت کودکی که درگیر بیماری مادر و کمک به پدر خود برای فروش ماهی است و همه‌ی وقت خود را صرف آن‌ها می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که او دچار…