Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سپتامبر 1999

سپتامبر 1999

یک بازی ترسناک در پنج دقیقه و سی ثانیه – سپتامبر ۱۹۹۹

سپتامبر 1999، چیزی غیرعادی در خانه‌ای متروکه وجود دارد. یک راز که بر روی نوار ویدئو ضبط شده است. شما از ابتدا تا انتهای یک نوار ویدئویی را بازی می‌کنید. فیلمی با سراشیبی کندی به سوی وحشت و مرگ. یک…