Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شبکه پلی استیشن

شبکه پلی استیشن

اخبار بازینما: شبکه پلی استیشن چقدر از ترافیک اینترنت دنیا را به خود اختصاص می‌دهد؟

همان‌طور که می‌دانید از این هفته تصمیم گرفتیم هر شب بخش خبری بازینما را در گیم‌نیوز بازنشر کنیم. در ادامه با گیم‌نیوز همراه باشید تا در قسمت دیگری از اخبار بازینما، با هم ببینیم که طبق اطلاعات تازه…