Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شورای سیاست‌گذاری هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران

شورای سیاست‌گذاری هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران

جای خالی زنان در شورای سیاست‌گذاری هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران

برگزاری هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران، آن‌قدر حاشیه‌ساز شد که بنیاد تصمیم گرفت برای سال بعد دست به یک خانه‌تکانی اساسی و تغییر ساز و کار این جشنواره مهم صنعت بازی کشور بزند. در همین راستا،…