Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
طراحی بازی

طراحی بازی

بازیساز روس طراحی یک کودک را به این بازی واقعا عجیب تبدیل کرد!

شاید شما هم در زمان بچگی خود آرزوهایی داشتید و روزها با خلاقیت خود درگیر آن‌ها می‌شدید. شاید، در حالی که دور و برتان سرگرمی‌های زیادی بوده در گوشه‌ای از خانه می‌نشستید و طرح‌هایی روی کاغذ می‌کشیدید یا…