Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
عشق

عشق

سخنی با عاشقان سینما

سینما اساسا مابعد طبیعی است، همه چیز دگرگون می‌شود، جهان به منتهی‌الیه خود رسیده. فضا مملو از عشق است، من می‌نگرم"(1) سینما یک روش زندگی کردن نیست، خود آنهم نیست، فراتر از آن است، فراتر از این زندگی…