Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فال‌آوت 4

فال‌آوت 4

تماشا کنید: بازسازی «نبرد هلمز دیپ» ارباب حلقه‌ها در فال‌آوت ۴

بنده به عنوان یک طرفدار پر و پا قرص ارباب حلقه‌ها و نیز به عنوان یک فال‌آوت فن، باید بگویم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. یکی از کاربران فعال در زمینه مادسازی فال‌آوت 4 ویدئوی جدیدی را به اشتراک گذاشته…