Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فرزندان شورش

فرزندان شورش

بازی «فرزندان شورش» سال آینده برای موبایل عرضه می‌شود

مدت هاست بحث در مورد یک بازی از سریال «فرزندان شورش» بر سر زبان‌ها است. پیشنهاد یک بازی کنسولی به شرکت‌هایی همچون راکستار داده شد، اما سر انجام در سال ۲۰۱۲ فراموش شد. امسال، خالق این سریال، «کرت…