Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فصل هشتم The Walking Dead

فصل هشتم The Walking Dead

قسمت آخر فصل هشتم The Walking Dead بینندگان بسیار کمی داشته است!

ظاهرا هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، بیشتر ثابت می‌شود که روزهای اوج سریال The Walking Dead به پایان رسیده‌اند. زمانی این سریال یکی از بهترین‌ها بود و همین امر آن را به یک سریال محبوب تبدیل کرد. محبوبیتی…

یادداشت: به مناسبت سه رقمی شدن The Walking Dead

در این قحطی، زنده‌ها به دنبال کشته‌های بیشتر نیستند و زندگی، حتی اگر زندگی دشمن‌شان باشد برای‌شان ارزشمند است. در مقابلِ انسان‌هایی که برای پیروزی بر منجی‌ها باید دقیقا همانند آن‌ها شوند. دشمن دشمن…