Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم Shape of Water

فیلم Shape of Water

نقد و بررسی فیلم The Shape of Water – پنهان شدن پشت تکنیک

شکل آب به‌جای قهرمان و ضدقهرمان، آدم‌خوبه و آدم‌بده دارد؛ و در این بین آدم‌بده‌‌ای که به قلب خود گوش می‌دهد و به خوب‌ها می‌پیوندد. چیزی که از این موارد در فیلم‌های فانتزی شخصیت درست و حسابی نمی‌سازد…