Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
قسمت سوم فصل دوم سریال WestWorld

قسمت سوم فصل دوم سریال WestWorld

نقد قسمت سوم فصل دوم سریال Westworld – طغیان اقلیت‌ها

اخلاق به‌خودی‌خود بد یا خوب نمی‌تواند باشد بلکه گزاره‌های اخلاقی هستند که در برابر ما قد علم می‌کنند و گاه تبدیل به قانون، ارزش یا عرف می‌شوند و یا گاه در وجود ما نهادینه شده‌اند و ما را به انجام دادن…