Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
لاشانا لینچ

لاشانا لینچ

بازیگر بعدی نقش ۰۰۷ در فیلم جیمز باند بعدی انتخاب شد – و کسی نیست که فکر می‌کردید

جیمز باند جدید یک زن رنگین پوست است. بازیگر جدیدی که به عنوان جایگزین «دنیل کریگ» در نظر گرفته شده است، «لاشانا لینچ» است. بازیگر بعدی نقش 007 رسما انتخاب شده و آن کسی نیست که فکر می‌کردید. پیش از…