Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مارول علیه کپکام

مارول علیه کپکام

تماشا کنید: تمامی ویدئو‌هایی بخش داستانی Marvel Vs. Capcom: Infinite

در این ویدئو تمامی ویدئو‌های بخش داستانی بازی آورده شده‌اند و بنابراین تنها در صورتی که با لو رفتن داستان مشکلی ندارید آن را تماشا کنید. بهترین کار این است که مقداری از آن را تماشا کنید و پیش از این…