Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
متال‌گیر 5، اسنیک

متال‌گیر 5، اسنیک

نام «هیدئو کوجیما» از تبلیغات «متال‌گیر» حذف شد؛ احتمال خروج او از «کونامی»

دیگر حتما با روحیات عجیب آقای خاص دنیا بازی یعنی «هیدئو کوجیما» آشنا شده باشید. اتفاق عجیب و شبهه‌ناک تازه‌ی کوجیما، حذف نام او از تبلیغات «متال‌گیر سالید 5» است. کاربران سایت‌های ردایت و نئوگف، در…