Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مراسم کوایک کان

مراسم کوایک کان

چرا Prey 2 کنسل شد؟

با رونمایی از پرِی در جریان E3 امسال تمام نقشه‌های ما برای دیدن پرِی 2 نقشه بر آب شد. Pete Hines نایب رئیس بخش بازاریابی در بتسدا در مصاحبه‌ای با GameSpot در همایش کوایک‌کان دلیل کنسل شدن پرِی 2 را…