Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مربع ساتور

مربع ساتور

مربع Sator – پازل دو سویه باستانی که فیلم Tenet کریستوفر نولان بر آن استوار است

فیلم Tenet کریستوفر نولان فیلم مرموزی است. فیلمی که به این سادگی نمی‌توان آن را توضیح داد. در واقع این فیلم را پیش از تماشای چند باره نمی‌شود کاملا فهمید. خوش‌بختانه با دسترسی به نسخه‌ی منتشر شده از…