Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مسابقات EVO آنلاین

مسابقات EVO آنلاین

ثبت نام برای شرکت در مسابقات EVO آنلاین ۹ تیر به پایان می‌رسد

برگزارکنندگان مسابقات EVO آنلاین کردند که ثبت نام برای شرکت در این مسابقات در تاریخ 9 تیر به پایان می‌رسد. ثبت نام این مسابقات از روز 16 خرداد آغاز شده بود. شرکت‌کنندگان می‌توانند در یک یا چند بازی…