Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
معاونت پژوهش

معاونت پژوهش

مصرف بازی‌های دیجیتال در تهران، اصفهان و چند استان دیگر بررسی شد

معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با ارائه جدیدترین آمار و پژوهش‌های خود میزان مصرف بازی‌های دیجیتال در استان‌های تهران، فارس، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان را بررسی کرده و در قالب گزارشی با…