Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مورتال کامبت 10

مورتال کامبت 10

به در خواست طرفداران، ترمور به مورتال کامبت باز خواهد گشت

مورتال کامبت از آن دسته سری‌هایی است که پستی و بلندی‌های زیادی داشته. نتیجه دورانی سخت گذشته این بود که چندین شخصیت جدید به بازی اضافه شدند. تورمور که شباهت زیادی به اسکورپیون و ساب-زیرو دارد، یکی از…