Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نامزدهای مراسم سینمایی بفتا 2019

نامزدهای مراسم سینمایی بفتا 2019

نامزدهای مراسم سینمایی بفتا ۲۰۱۹ اعلام شدند

بعد از این‌که گلدن گلوب 2019 جوایز خود را به برندگان داد، نوبت به مراسم سینمایی بفتا 2019 رسید تا نامزدهای بخش‌های مختلف را اعلام کند. این جوایز معتبر انگلیسی، امسال در تاریخ 10 فوریه برگزار می‌شود و…