Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد در جستجوی دوری

نقد در جستجوی دوری

خیلی دوری، خیلی نزدیکی؛ نقد انیمیشن «در جستجوی دوری»

با اینکه رقابت در بازار انیمیشن با حضور استدیوهای قدرتمند دچار کشمکش‌های فراوان شده است اما باید قبول کرد که استدیوی «پیکسار» هنوز هم سرآمد است و بالاتر از همگان. در این میان از نظر ارزشی اگر بخواهیم…