Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم Red Sparrow

نقد فیلم Red Sparrow

نقد و بررسی فیلم Red Sparrow – به یاد سال‌های جنگ سرد

بعد از خودکشی آدولف هیتلر در سال 1945 ملت‌های جهان بر این باور بودند که بعد از 6 سال جنگ خونین با 125 میلیون آواره و 25 میلیون کشته دوران جدیدی برای ملت‌ها فرا رسیده است. دورانی که در آن کشورها با…