Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم Star Wars The Last Jedi

نقد فیلم Star Wars The Last Jedi

نقد و بررسی فیلم Star Wars The Last Jedi – اسیر در چنگال تکرار و کلیشه؛

دو سال انتظار و هیجان برای فیلمی که قرار بود با پوشاندن نقاط ضعف نسخه قبلی و با نوآوری‌های خود، دوباره با جهشی بزرگ، این مجموعه‌ی پرطرفدار را به جلو هل بدهد. حتی در این بین فیلم فرعی و کم‌اهمیت‌تر…