Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم Star Wars: The Rise of Skywalker

نقد فیلم Star Wars: The Rise of Skywalker

نقد فیلم Star Wars: The Rise of Skywalker – سقوط عظیم

انتظار مخاطبین جنگ ستارگان  از نهمین اپیزود از مجموعه‌ی جنگ ستارگان و سومین اپیزود از مجموعه دنباله این است که این قسمت باید چیزی بیشتر از جلوه‌های کامپیوتری و متن‌های اخلاقی باشد. اما این انتظار در…