Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم The Assistant

نقد فیلم The Assistant

فیلم The Assistant به قلب یک داستان آشنای آزار جنسی نفوذ می‌کند – ترجمه

با قدرت گرفتن جنبش‌های مدافع حقوق زنان و شدت گرفتن مبارزات مدنی در سراسر دنیا در مقابل نابرابری و آزارهای جنسی، فیلم سازان و نویسندگان زیادی هم‌راستا با این حرکت‌های فمینیستی، تلاش کرده‌اند پیام خود…