Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ژوزه ساراماگو

ژوزه ساراماگو

انسان در موقعیت؛ نقدی بر کتاب «کوری» ژوزه ساراماگو

پشت چراغ قرمز مردی به طور ناگهانی و بدون علت بینایی خود را از دست می‌دهد و همه‌جا را سفید می‌بیند. مرد دیگری از روی دلسوزی می‌خواهد او را به خانه برساند ولی در بین راه همه چیز عوض می‌شود و اتومبیل مرد…