Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
کاهش فروش پرندگان خشمگین

کاهش فروش پرندگان خشمگین

پرندگان خشمگین دیگر خریدار ندارند!؛ کاهش ۷۳ درصدی سود عملیاتی روویو!

از قرار معلوم روزگار بر وِفق مراد سازنده بازی پرندگان خشمگین نیست و این شرکت دیگر کار و کاسبه‌ای سکه‌ای ندارد. دو سال پیش، مغازه‌های اسباب‌بازی فروشی پُر بود از بازی‌های مختلفی که بر اساس کاراکترهای…