Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Arma 3

Arma 3

جزایر جنوب اقیانوس آرام در افزونه‌ی بعدی «آرما ۳» به آن اضافه می‌شوند

محیط بزرگ و جذابی از آرام‌جنوبی برای شبیه‌ساز نظامی آرما 3 در راه است. این افزونه تانوا نام دارد و شامل مجمع‌الجزایری است که فقط مساحت خاکی آن 100 کیلومتر مربع است. داشتن این‌چنین فضایی به معنی داشتن…