Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
game of the year

game of the year

با بازی محبوب هیدئو کوجیما در این سال آشنا شوید

"Framed"، عنوان مستقل محبوبی که شما باید داستان بازی و اتفاقات درون آن را با عوض کردن جای کارت‌های داده شده، تغییر دهید. امیدوارم منظور نویسنده را بفهمید!‌ بگذارید یک مثال بزنم. شما در بازی نقش یک…