Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
gareth evans

gareth evans

گرت اوانز می‌گوید به این زودی‌ها منتظر «یورش۳» نباشید

گرت اوانزِ فیلمساز با یک قدم بزرگ در سال 2011 با ساختن "یورش1" یک انفجار بر روی پرده‌ی سینما به وجود آورد. جنون تصاویر تکه‌ها و هنرهای ثابت شده‌ی گرت اوانز را به عنوان استعدادی برای تماشا قرار داد،…