Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
World of 1920+

World of 1920+

گالری: این بازی تاریخ قرن بیستم را تحریف می‌کند!

«دنیای 1920+» یک ورژن متفاوت از دنیا و اروپا در جریان جنگ جهانی و ورود به قرن بیستم است. دوره‌ای که سنت و مدرنیته با هم در تقابل بودند و دنیا هنوز پر از رمز و راز و ناشناخته‌ها بود، در عصر انقلاب…