Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Attack on Titan: Humanity in Chains

Attack on Titan: Humanity in Chains

تاریخ انتشار Attack on Titan در آمریکا مشخص شد + نام بازی در اروپا تغییر کرد

طبق اعلام ناشر بازی Attack on Titan: Humanity in Chains، این عنوان با نام دیگری در اروپا منتشر می‌شود. همچنین تاریخ انتشار این بازی در آمریکا مشخص شده اما هنوز معلوم نیست چه زمانی وارد بازارهای اروپا…