Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
evo 2016

evo 2016

تماشا کنید: بازگشت نینا ویلیامز به «تکن ۷»

امسال سال بسیار خوبی برای طرفداران بازی‌های مبارزه‌ای است. در ادامه سال جاری بازی‌های مبارزه‌ای متعدد و جذابی منتشر خواهند شد و به غیر از این، رقابت‌های Evo که بزرگترین اجتماع طرفداران بازی‌های…