Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
GDC 2020

GDC 2020

ویروس کرونا رویداد GDC 2020 را تا تابستان سال آینده به تعویق انداخت

ویروس کرونا به معضلی جهانی تبدیل شده است به‌طوری که سازمان بهداشت جهانی بالاترین سطح هشدار را برای آن صادر کرده و بسیاری از دولت‌ها و مردم جهان درگیر مبارزه با آن هستند. صنعت بازی‌سازی هم از صدمات و…