Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
her story 2

her story 2

Her Story 2 تایید شد

اگر از طرفداران بازی‌های مستقل باشید حتما با عنوان «داستان او» آشنایی دارید. این عنوان که توسط «سم بارلو» (Sam Barlow) ساخته شده، پارسال توانست نظر منتقدان و بازی‌کننده‌ها را به خود جلب کند و در مراسم…