Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Jade Empire

Jade Empire

بایوور ادامه بازی Jade Empire را برای تمرکز بر پروژه‌های بزرگتر کنار گذاشت

اخبار می‌گویند که بایوور در زمانی پروژه‌ای به نام Revolver در حال توسعه داشته که ادامه‌ی بازی Jade Empire بوده است. طرح اولیه این پروژه منحل شده توسط Matt Rhodes در ArtStation نشان‌ داده‌ شد. رودز…