Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Bethesda Luncher

Bethesda Luncher

دو بازی Quake 2 و Quake 3 را از طریق لانچر بتسدا رایگان دریافت کنید

بتسدا، توسعه دهنده دو بازی Quake2 و Quake3 قرار است این دو بازی را از طریق لانچر بتسدا به صورت رایگان ارائه کند. قرار است هر یک از این بازی ها به مدت 72ساعت رایگان باشد، بهتر است عجله کنید چراکه…